SHOTOKAI KARATE BUDO - Entrenamientos Especiales Shochu Geiko

 
Kata Oikomi 94
Gohon Kumite
Gohon Kumite
Gohon Kumite 94
Grupo 91
Gohon Kumite 96
Final de Shochu G. 96
Kihon 1996
Antes de... 96
Comida final 95
Gohon Kumite 96
Kihon 96
 
Volver al Indice general Imágenes Shotokai
Volver al Indice Enciclopedia Shotokai


Shotokai Karate Budo's Encyclopedia of Karate-do and Japanese Martial Arts
http://www.shotokai.cl
© 1997. All rights reserved, unless otherwise stated.
Reproduction permission contact: shotokai@pmuc.udec.cl
Concepción Chile.